RODO

RODO
zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO informujemy, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o. z siedzibą w Muszynie (33-370), ul. Zielona 3, zwana dalej Spółką;

2. osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych
nr tel. 18 471 42 80; e-mail: inspektor@sanatorium-revita.pl,
adres do korespondencji jak w pkt. 1)

 

Klauzula informacyjna dla Gości
Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Drogi Kliencie,

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: info@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: inspektor@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

3. Twoje dane przetwarzane są: w celu wykonania umowy, której jesteś stroną tj. świadczenia usług hotelarskich przez Spółkę oraz zarządzania udzielaniem tych usług, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (rezerwacja pobytu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Zakres przetwarzanych danych określony został w karcie rejestracyjnej i obejmuje co najmniej dane konieczne dla zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres (dane do faktury jeśli są inne niż adres). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji umowy.

4. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencji lub adres e’mail) przetwarzane będą w celu przekazania Ci informacji marketingowych Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o. Podanie tych danych jest dobrowolne. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

6. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u inspektora danych osobowych).

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Twoje dane, przetwarzane w celach zawartych w pkt 3. będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi reklamacji; zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń; wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych i bankowych. Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody (dot. pkt 4) przechowywane będą do czasu jej odwołania.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dotycząca Pacjentów
Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.
(pobyty ze skierowaniem z NFZ, pobyty lecznicze, turnusy rehabilitacyjne)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Drogi Pacjencie,

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: info@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: inspektor@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

3. Twoje dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych/leczniczych, rehabilitacyjnych i zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w tym punkcie.

4. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencji lub adres e’mail) przetwarzane będą w celu przekazania Ci informacji marketingowych Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o. Podanie tych danych jest dobrowolne. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

6. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u inspektora danych osobowych).

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody (dot. pkt 4) przechowywane będą do czasu jej odwołania.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilno-prawnych
w Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Szanowna/y Pani/Panie,

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: info@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: inspektor@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy cywilno-prawnej, której jesteś stroną. Zakres przetwarzanych danych obejmuje co najmniej dane konieczne dla zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.

4. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e’mail) przetwarzane będą w celu ułatwienia kontaktu między Tobą, a Zleceniodawcą. Podanie tych danych jest dobrowolne. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

6. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u inspektora danych osobowych).

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres, przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. podatkowych, rachunkowych, bankowych), w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej. Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody (dot. pkt 4) przechowywane będą do czasu jej odwołania.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów
Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o. z siedzibą w Muszynie przy ul. Zielonej 3, 33-370 Muszyna, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: info@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: inspektor@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

2. Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o., w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o. (np. firmy IT, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, kancelarii prawnej).

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
w Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Szanowna/y Pani/Panie,

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: info@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: inspektor@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

3. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych w zależności od wyrażonej prze Ciebie zgody. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia w procesie rekrutacji. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. W przypadku gdy złożenie oferty pracy zakończy się zatrudnieniem Twoje dane będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania akt pracowniczych tj. 50 lat. Jeśli Twoja oferta nie zostanie pozytywnie rozpatrzona Twoje dane zostaną trwale usunięte, chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji. Jeśli wyraziłeś zgodę, na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dla Pracowników
Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Szanowny Pracowniku,

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: info@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: inspektor@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

3. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.

4. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą w celu ułatwienia kontaktu między Tobą, a Pracodawcą. Podanie tych danych jest dobrowolne. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

6. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy), Zleceniobiorcom na podstawie zawartych umów na wykonanie usługi i równocześnie umów powierzenia przetwarzania danych (pełny wykaz Zleceniobiorców dostępny u inspektora ochrony danych).

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Twoje dane będą przechowywane przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: akta osobowe zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; dokumentacja płacowa, w tym listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty potrzebne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentacja powypadkowa zgodnie z Kodeksem pracy. W przypadku gdy z obowiązujących przepisów prawa nie wynika przez jaki okres czasu pracodawca powinien przechowywać dokumenty należy pamiętać, iż roszczenia pracowników ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od kiedy stały się wymagalne.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji
w Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szanowna/y Pani/Panie,

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: info@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: : inspektor@sanatorium-revita.pl lub telefonując pod numer: 18 471 42 80.

3. Twoje dane przetwarzane są w celu, w którym zostały przekazane (zakres danych określony jest treścią kierowanych przez Ciebie pism/dokumentów/wiadomości itp.) oraz w celu rejestru poczty wychodzącej
i przychodzącej.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w zależności od celu w jakim zostały przekazane.

5. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych np. firmy dostarczającej pocztę (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u inspektora danych osobowych).

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres, przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO
informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o. z siedzibą w Muszynie (33-370), ul. Zielona 3, zwana dalej Spółką.
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – nr tel. 18 471 42 80; e-mail: inspektor@sanatorium-revita.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– świadczenia usług medycznych
– świadczenia usług hotelowych i rekreacyjnych
– marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki
– ochrony osób i mienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– zawarcia i realizacji umowy
– obowiązek prawny
– prawnie uzasadniony interes spółki w przypadku: marketingu bezpośredniego i monitoringu wizyjnego.

Państwa dane osobowe:
– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa
– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
– w przypadku świadczeń medycznych – 20 lat
– w pozostałych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo:
– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy na świadczenie usług, wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:
informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o. z siedzibą w Muszynie (33-370), ul. Zielona 3, zwana dalej Spółką.
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – nr tel. 18 471 42 80; e-mail: inspektor@sanatorium-revita.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– świadczenia usług medycznych,
– marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki,
– monitoringu wizyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:
– realizacja umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
– podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy,
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
– prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku : marketingu bezpośredniego oraz ochrony osób i mienia.
Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:
– imię i nazwisko
– PESEL
– adres zamieszkania
– płeć
– nr telefonu
– informacje o stanie zdrowia
– informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu.

Państwa dane osobowe:
– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

Posiadają Państwo prawo:
– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
– mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia kierujących na świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego, tj.:
– Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ , 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6;
– Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego, 85-863 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33
– Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
– Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b
– Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
– Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6
– Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
– Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 45-315 Opole, ul. Głogowska 37
– Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8
– Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
– Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
– Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
– Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
– Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
– Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
– Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Scroll to Top